شنیده اید که می گویند:
پشت
هر مرد بزرگ، زنی بزرگ
ناپلئون بناپارت
راستی، زنی با تحمل فقر وبدبختی
وازدست دادن پسرش را چه می نامند
­؟؟؟

Monday, February 6, 2012

زن بلوچ … زن مهرباني


زن سرزمين آفتاب
زن سرزمين ليلي
زن سرزمين ترانه و خورشيد
زن گون ….زن بنه…. زن درختان گز
زن گدان هاي سياه بلند
زن پايداري در حمله بي رحم شن
زن بلوچ … زن مهرباني
زن صبوري کوير لوت و برهوت
زن خارهاي بيابان
زن شوريده دلي و عاشقي و شور و شيدايي
زن موسم بادهاي شور
زن لبهاي شور … بوسه هاي شور
زن بلوچ … شهسوار گجرش را
در سرزمين تاکهاي انگور در غبار گم کرد
فقط به جرم مهرباني هاي بي حد شور شور !
? گدان = چادر = خيمه که در اطراف بلوچستان به جاي خانه استفاده مي شود
? گجر = مرد بيگانه غير بلوچ
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.