شنیده اید که می گویند:
پشت
هر مرد بزرگ، زنی بزرگ
ناپلئون بناپارت
راستی، زنی با تحمل فقر وبدبختی
وازدست دادن پسرش را چه می نامند
­؟؟؟

Saturday, January 21, 2012

دختر بلوچ
No comments:

Post a Comment

Note: Only a member of this blog may post a comment.